قیمت مقاطع فولاد در بازار

سه شنبه 19 خرداد 1394

لیست آخرین قیمت تیرآهن

 

وع محصولسایزطولاستانداردتولیدواحد قیمتقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
وزن تقریبی
سایز 12
تیرآهن1212ipeاصفهانشاخه252,000 122
تیرآهن1212ipeترکشاخه210,000 65
تیرآهن1212ipeترکشاخه237,000 90
تیرآهن126ipeناب استیلکیلو 1,730
تیرآهن1212ipeناب استیلکیلو 1,750
سایز 14
تیرآهن1412ipeاصفهانشاخه260,000 155
تیرآهن1412ipeاهواز/کرمانشاهشاخه222,000 133
تیرآهن1412ipeبنابشاخه230,000 
سایز 16
تیرآهن1612ipeاصفهانشاخه315,000 190
تیرآهن1612ipeاهوازشاخه289,000 180
سایز 18
تیرآهن1812ipeاصفهانشاخه375,000 228
تیرآهن1812ipeآرینشاخه353,000 225
تیرآهن1812ipeبنابشاخه355,000 
سایز 20
تیرآهن2012ipeاصفهانشاخه552,000 270
تیرآهن2012ipeترکشاخه495,000 265
تیرآهن2012ipeروس/کرهشاخه479,000 265
تیرآهن2012ipeآرین/طوسشاخه469,000 262
سایز 22
تیرآهن2212ipeاصفهانشاخه630,000 310
تیرآهن2212ipeترکشاخه600,000 305
تیرآهن2212ipeچینشاخه555,000 285
تیرآهن2212ipeکرهشاخه600,000 305
سایز 24
تیرآهن2412ipeاصفهانشاخه752,000 370
تیرآهن2412ipeترکشاخه735,000 365
تیرآهن2412ipeکرهشاخه735,000 365
سایز 27
تیرآهن2712ipeاصفهانشاخه881,000 430
تیرآهن2712ipeتركشاخه865,000 425
سایز 30
تیرآهن3012ipeاصفهانشاخه1,281,000 515
تیرآهن3012ipeترکشاخه1,251,000 515
تیرآهن3012ipeروسشاخه1,051,000 455

لیست آخرین قیمت میلگرد

سایزنوع میلگردنوع بستهاستانداردتولیدقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
سایز 6.5
6.5میلگرد سادهکلافA2میلگرد کویر کاشان 1,670
سایز 8
8میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد پارس آرمان 1,572
8میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد فولاد قزوین 1,550
8آمیلگرد آجدارشاخهA2میلگرد آناهیتا گیلان 1,610
8میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,580
8میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد فولاد ظفر و نوین گستر بناب 1,580
8میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کویر کاشان 1,720
8میلگرد آجدارکلافA2میلگرد کوثر اهواز 1,645
8میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد کوثر اهواز 1,560
8میلگرد آجدارکلافA2میلگرد گلستان 1,690
8میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد گلستان 1,690
سایز 10
10میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد فولاد کیان کاشان 1,525
10میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد پارس آرمان 1,512
10میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد فولاد قزوین 1,490
10میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد فولاد قزوین 1,550
10میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد آناهیتا گیلان 1,560
10میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,560
10میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد فولاد ظفر و نوین گستر بناب 1,560
10میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کویر کاشان 1,665
10میلگرد آجدارکلافA2میلگرد گلستان 1,690
10میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد نیشابور 1,510
10میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد امیرکبیر خزر 1,585
10میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد آریان فولاد 1,500
سایز 12
12میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد ذوب آهن اصفهان 1,450
12میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد فولاد قزوین 1,490
12میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آناهیتا گیلان 1,510
12میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,510
12میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد فولاد ظفر و نوین گستر بناب 1,510
12میلگرد آجدارکلافA2میلگرد کویر کاشان 1,690
12میلگرد آجدارکلافA3میلگرد کویر کاشان 1,690
12میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کویر کاشان 1,540
12میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کوثر اهواز 1,490
12میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد گلستان 1,590
12میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد نیشابور 1,510
12میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد امیرکبیر خزر 1,545
12میلگرد آجدارشاخهA2میلگرد آریان فولاد 1,485
سایز 14
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد ذوب آهن اصفهان 1,450
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد فولاد قزوین 1,490
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آناهیتا گیلان 1,510
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,510
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد فولاد ظفر و نوین گستر بناب 1,510
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کویر کاشان 1,530
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کوثر اهواز 1,490
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد گلستان 1,590
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صدر فولاد 1,485
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد نیشابور 1,490
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد امیرکبیر خزر 1,490
14میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آریان فولاد 1,470
سایز 16
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد ذوب آهن اصفهان 1,450
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آناهیتا گیلان 1,510
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد پرشین فولاد 1,470
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,510
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد فولاد ظفر و نوین گستر بناب 1,510
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کوثر اهواز 1,490
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد گلستان 1,590
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صدر فولاد 1,475
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد نیشابور 1,490
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد امیرکبیر خزر 1,490
16میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آریان فولاد 1,470
سایز 18
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد ذوب آهن اصفهان 1,450
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آناهیتا گیلان 1,510
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد پرشین فولاد 1,470
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,510
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد فولاد ظفر و نوین گستر بناب 1,510
18میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
18میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کوثر اهواز 1,490
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد گلستان 1,590
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صدر فولاد 1,475
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد نیشابور 1,490
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد امیرکبیر خزر 1,490
18میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آریان فولاد 1,470
سایز 20
20میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد ذوب آهن اصفهان 1,450
20میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آناهیتا گیلان 1,510
20میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد پرشین فولاد 1,470
20میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,510
20میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد فولاد ظفر و نوین گستر بناب 1,510
20میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
20میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
20میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کویر کاشان 1,520
20میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد گلستان 1,590
20میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صدر فولاد 1,485
20میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد نیشابور 1,490
20میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آریان فولاد 1,470
سایز 22
22میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد ذوب آهن اصفهان 1,450
22میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آناهیتا گیلان 1,510
22میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,510
22میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
22میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
22میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کویر کاشان 1,520
22میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد گلستان 1,590
22میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد نیشابور 1,490
22میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد آریان فولاد 1,470
سایز 25
25میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد ذوب آهن اصفهان 1,450
25میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,510
25میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
25میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
25میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کویر کاشان 1,520
25میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد گلستان 1,590
25میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد نیشابور 1,490
25میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد امیرکبیر خزر 1,490
سایز 28
28میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد ذوب آهن اصفهان 1,450
28میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,560
28میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد فولاد ظفر و نوین گستر بناب 1,560
28میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
28میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
28میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کویر کاشان 1,520
28میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد گلستان 1,590
28میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد نیشابور 1,490
سایز 30
30میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
30میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
30میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کوثر اهواز 1,490
سایز 32
32میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد ذوب آهن اصفهان 1,450
32میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد صنایع فولاد کاوه (تیکمه داش) 1,510
32میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
32میلگرد آجداربندیلA3میلگرد فولاد نوین ابهر1,4901,490
سایز 36
36میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کویر کاشان 1,620
سایز 40
40میلگرد آجدارشاخهA3میلگرد کویر کاشان 1,620

لیست آخرین قیمت ورقمحصولبستهابعادضخامتاستانداردتولیدقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
سایز 0.5
ورق گالوانیزهرولعرض 10.5کاشان 2,720
ورق گالوانیزهرولعرض 1.250.5کاشان 2,720
ورق گالوانیزهرولعرض 10.5شهرکرد 2,630
ورق گالوانیزهرولعرض 1.250.5شهرکرد 2,630
ورق رنگی قرمزرولعرض 1.250.5فولاد مبارکه اصفهان2,9352,990
ورق رنگی آبیرولعرض 1.250.5فولاد مبارکه اصفهان3,0253,090
ورق رنگی زردرولعرض 1.250.5فولاد مبارکه اصفهان2,9703,010
ورق رنگی سفیدرولعرض 1.250.5فولاد مبارکه اصفهان2,925 
سایز 0.6
ورق گالوانیزهرولعرض 10.6کاشان 2,720
ورق گالوانیزهرولعرض 1.250.6کاشان 2,720
ورق گالوانیزهرولعرض 10.6شهرکرد 2,630
ورق گالوانیزهرولعرض 1.250.6شهرکرد 2,630
سایز 2.5
ورق سیاهرولعرض 1.252.5فولاد مبارکه اصفهان 1,712
ورق سیاهرولعرض 12.5فولاد مبارکه اصفهان 1,745
ورق سیاهرولعرض 1.252.5فولاد سبا 1,725
سایز 3
ورق سیاهرولعرض 1.53فولاد مبارکه اصفهان 1,752
ورق سیاهرولعرض 13فولاد مبارکه اصفهان 1,802
ورق سیاهرولعرض 1.253فولاد سبا 1,745
ورق سیاهرولعرض 1.53فولاد سبا 1,780
سایز 4
ورق سیاهرولعرض 1.54فولاد مبارکه اصفهان 1,772
ورق سیاهرولعرض 1.254فولاد سبا 1,800
ورق سیاهرولعرض 1.54فولاد سبا 1,800
سایز 4.8
ورق سیاهرولعرض 1.54.8فولاد مبارکه اصفهان 1,778
ورق سیاهرولعرض 1.54.8فولاد سبا 1,955
سایز 5
ورق سیاهرولعرض 1.55فولاد مبارکه اصفهان 1,825
سایز 6
ورق سیاهشیت6*1.56فولاد مبارکه اصفهان 1,807
ورق سیاهشیت6*1.56فولاد سبا 1,845
سایز 8
ورق سیاهرولعرض 1.58فولاد مبارکه اصفهان 1,885
ورق سیاهشیت6*1.58فولاد سبا 1,802
ورق استیل 304شیت3* 1.58چین 1,245
ورق استیل 304شیت6*1.58چین 1,245
ورق استیل 316 شیت3*1.58اسپانیا کمپانی کلمبس 1,785
سایز 10
ورق سیاهرولعرض 1.510فولاد مبارکه اصفهان 1,812
ورق سیاهشیت6*1.510فولاد سبا 1,792
ورق استیل 304شیت3* 1.510چین 1,245
ورق استیل 304شیت6*1.510چین 1,245
ورق استیل 316شیت3*1.510اسپانیا کمپانی کلمبس 1,785
سایز 12
ورق سیاهشیت6*1.512فولاد سبا 1,835
سایز 15
ورق سیاهشیتعرض 1.515فولاد مبارکه اصفهان 1,935


لیست آخرین قیمت نبشی
سایزضخامتطولاستانداردتولیدقیمت بنگاه
(تومان)
قیمت کارخانه
(تومان)
سایز 10
10106آريان فولاد 1,568
101012فولاد اصفهان 1,613
10106ميلاد يزد 1,530
10812ناب تبريز 1,660
سایز 12
12126آريان فولاد 1,535
12126فولاد اصفهان 1,593
سایز 3
336ناب تبريز 1,590
336شكفته 1,560
سایز 4
436ناب استیل 1,560
446ناب تبريز 1,560
446شكفته 1,560
446ناب استیل 1,550
سایز 5
536ناب تبريز 1,600
536ناب استیل 1,570
546ناب تبريز 1,580
546ناب استیل 1,560
5512ناب تبريز 1,580
556شكفته 1,560
556آريان فولاد 1,543
556ناب استیل 1,550
سایز 6
646ناب تبريز 1,590
646ناب استیل 1,570
656ناب استیل 1,560
666آريان فولاد 1,543
666ناب تبريز 1,550
666شكفته 1,560
666ناب استیل 1,550
سایز 6.3
6.3512ناب تبريز 1,630
6.356ناب استیل 1,600
6.3612ناب تبريز 1,630
6.366ناب استیل 1,600
سایز 7
7512ناب تبريز 1,640
756ناب استیل 1,610
766ناب تبريز 1,670
7612ناب تبريز 1,630
766ناب استیل 1,600
776فولاد اصفهان 1,608
776ناب تبريز 1,670
7712ناب تبريز 1,630
سایز 7.5
7.556ناب استیل 1,610
7.566ناب استیل 1,600
سایز 8
8612ناب تبريز 1,570
866ناب استیل 1,560
8712ناب تبريز 1,560
876ناب استیل 1,550
886آريان فولاد 1,568
886فولاد اصفهان 1,518
8812فولاد اصفهان 1,618
886ميلاد يزد 1,530
886ناب تبريز 1,550
سایز 9
996فولاد اصفهان 1,708