سومین جلسه انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان فولاد و صنایع وابسته

سومین جلسه انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان فولاد و صنایع وابسته استان در مورخه 95/10/19 در محل کارخانه فولاد مهر سهند واقع شهرک صنعتی سلیمی- انتهای خیابان اصلی با حضور تمامی اعضاء هیئت مدیره به ترتیب آقایان مهندس کریم رحیمی ، عبدالحسین محجل امامی ، حسین نائب درختان ، یعقوب تقی زاده ، غلامرضا سروی ، ابراهیم بهاری و هیئت مدیره انجمن متالورژی و صنایع همگن استان تشکیل گردید...

 تصمیمات متاخذه در این جلسه به شرح ذیل میباشد:

  • هماهنگی با دبیر انجمن صنایع همگن متالورژی استان در خصوص نحوه همکاری و تبادل اطلاعات دوانجمنگاه فولاد
  • جمع آوری بروشور، کاتالوگ و نمونه محصول از اعضاء انجمن و توزیع آن در نمایشگاه
  • معرفی رابط فی مابین انجمن متالورژی و فولاد استان جهت تبادل و همکاری بیشتر