اولین جلسه انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان فولاد برگزار گردید

اولین جلسه انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان فولاد و صنایع وابسته استان در مورخه 95/9/18 در محل کارخانه فولاد مهر سهند واقع شهرک صنعتی سلیمی- انتهای خیابان اصلی با حضور تمامی اعضاء هیئت مدیره به ترتیب آقایان مهندس کریم رحیمی ، عبدالحسین محجل امامی  ، یعقوب تقی زاده ، حسین نایب درختان ، غلامرضا سروی ، ابراهیم بهاری تشکیل گردید...•    در پایان جلسه با تصمیم گیری و رای اعضاء ، بترتیب آقایان کریم رحیمی به عنوان رئیس هئیت مدیره و عبدالحسین امامی به عنوان نایب رئیس و حسین نایب درختان به عنوان خزانه دار و همچنین آقای مسعود محجل امامی به عنوان بازرس اصلی انتخاب گردیدند.


photo 2016-12-18 11-17-53

photo 2016-12-18 11-17-57