جلسه ماهانه هیئت مدیره

پنجمین جلسه انجمن صنفی کارفرمائی با حضور اعضای هیئت مدیره در محل کارخانه لوله و پروفیل سپنتای مرند در مورخ 1392/10/09 برگزار گردید. ذیلاً تصمیمات متاخذه در جلسه ماهانه مطرح گردیده است:

جلسه ماهانه (معرفی انجمن)

چهارمین جلسه با حضور اعضای هیئت مدیره در محل کارخانه مجتمع فولاد شاهین بناب در مورخ 1392/08/27 برگزار گردید و ذیلاً تصمیمات متاخذه در جلسه مطرح گردیده است :

راه کارهای معرفی انجمن

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن در دفتر شرکت احیا کار مبنا در مورخ 1392/07/29 تشکیل یافت و موضوع جلسه راه کارهای معرفی انجمن بود که ذیلاً تصمیمات متاخذه در جلسه مطرح گردیده است...

تعیین دبیر انجمن

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن با حضور تمامی اعضاء در محل کارخانه فولاد مهر سهند در مورخ 1392/07/13 تشکیل و حاضرین پس از بحث و تبادل نظر و باستناد ماده 19 اساسنامه انجمن ، به اتفاق آراء آقای مهندس مردعلی کاکایی ( فردی خارج از اعضای اصلی هیئت مدیره ) را به عنوان دبیر انجمن انتخاب نمودند .