تدوین استاندارد ملّی


استانداردهای تدوین شده توسط اعضاء انجمن :

 • مقاطع تو خالی سازه ای سرد شکل داده شده- قسمت اول در تاریخ 1392/10/21
 • مقاطع تو خالی سازه ای سرد شکل داده شده- قسمت دوم در تاریخ 1392/10/21

استانداردهایی که اعضاء انجمن در کمسیون های فنی و نهایی آنها حضور داشتند:

 • فولاد- پرداخت سطحی صفحات گرم نوردشده و محصولات تخت عریض- الزامات تحویل 1393/05/28
 • فولاد با پوشش اپوکسی جهت تسلیح بتن 1393/05/28
 • اجزای لوله- تعریف فشار اسمی در تاریخ 1392/12/11
 • میله های تو خالی فولادی برای ماشین کاری در تاریخ 1392/12/11
 • لوله های فولادی زنگ نزن مناسب برای رزوه کاری در تاریخ 1392/12/11
 • جوشکاری مقاومتی – رویه انجام جوشکاری درزی فولادهای بدون پوشش در تاریخ 1392/12/10
 • ورق فولادی کربنی سرد احیا شده با پوشش غوطه وری داغ پیوسته آلومینیوم در تاریخ 1392/12/10
 • پروفیل های فولادی – پروفیل سرد شکل داده شده z (اصلاحیه) در تاریخ 1392/09/13
 • ایمنی ماشین آلات – ارزیابی انتشار مواد خطرناک درتاریخ 1392/12/04
 • ایمنی ماشین آلات- تجهیزات حفاظتی حساس درتاریخ 1392/12/04
 • چرخ دنده های مخروطی در تاریخ 1392/12/18
 • فولادهای ابزار و فولادی های یاتاقان در تاریخ 1392/12/18
 • ابزارهای قالب گیری در تاریخ 1392/12/18
 • لوله های فولادی درزجوش دقیق اندازه شده با انتهای ساده در تاریخ 1392/12/11
 • لوله های فولادی و اتصالات- قسمت اول در تاریخ 1392/07/30
 • فولادهای برای اهداف عمومی مهندسی در تاریخ 1392/08/26
 • لوله های فولادی و اتصالات- قسمت دوم در تاریخ 1392/07/30
 • آزمون غیر مخرب تیوب های فولادی – آزمون ذاصوتی در تاریخ 1392/07/30
 • آزمون غیر مخرب لوله های فولادی قسمت 1 الی 6 در تاریخ 1392/10/04
 • آزمون غیر مخرب لوله های فولادی قسمت 6 الی 9 در تاریخ 1392/10/04
 • لوله های فولادی دقیق درز جوش با انتهای ساده در تاریخ 1392/12/11