شرایط عضویت

شرايط عضويت :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :

  • تابعیت ایران
  • شاغل در حرفه يا صنعت فولاد و صنایع وابسته در حوزه  فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك معتبر شامل جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری و پروانه کسب
  • ارايه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون کار.
  • قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
  • پرداخت وروديه و هم چنین حق عضويت به طورمرتب.

تبصره 1- کلیه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي ، مجبور يا از قبول عضويت در آن منع نمود.
تبصره 2- شکایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دليل عدم احراز شرایط عضویت توسط هیئت مدیره و یا تعلیق عضویت اعضاء توسط بازرس / بازرسان در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.
تبصره 3 – در صورتیکه هر یک از اعضاءشرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.