اساسنامه

«  اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي تولید کنندگان  فولاد و صنایع وابسته استان آذربایجان شرقی »
فصل يكم – كليات
ماده 1 - هدف :

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي باشد ؛ اين اساسنامه براي تشكيل اين انجمن صنفي تدوين مي‌گردد .

ماده2 -  نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :
نام: انجمن صنفي کارفرمايي تولید کنندگان فولاد و صنایع وابسته استان آذربایجان شرقی مي باشد كه در اين اساسنامه به اختصار « انجمن صنفي » ناميده مي‌شود .
حوزة فعاليت انجمن صنفي : حوزة جغرافيايي استان آذربایجان شرقی مي باشد،  نشاني اقامتگاه قانوني و محل استقرار آن استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز کیلومتر 35 جاده آذرشهر – شهرک صنعتی شهید سلیمی – شرکت فولاد مهر سهند می باشد.
تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانوني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء -  از طريقي  كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد - به طور کتبي به اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي آذربایجان شرقی نيز منعکس نمايد .

ماده 3- وظايف اساسی و عام انجمن صنفي :
1- كوشش براي استيفاي حقوق و خواسته هاي مشروع و قانوني اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- جمع آوری اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات ، شناخت نيازها و اولويت ها .
3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها .
4- كوشش به منظور ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد ، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت .
6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نيازاعضا ، همكاري با وزارت تعاون كار ورفاه اجتماعی و ساير دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط براي انجام آموزش هاي مربوط به ايمني ، حفاظت فني و بهداشت كار
7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرح هاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذي ربط .
8- دريافت وروديه، حق عضويت وكمك هاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه .
9- همكاري در جهت تاسیس ، تقويت و گسترش شركت هاي تعاوني و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.
10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن .
11- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .
12- پیوسـتن به انجـمن‌هاي صنـفي همـگن به منظور تشـکیل یا عضویت در کانون انجـمن های صنـفی مربـوط  با رعايت مقـررات قانوني .
13- همكاري با ساير تشكل هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
14- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورت هاي لازم به آن ها .
15- عضويت و ايجاد ارتباط با تشكل ها و سازمان هاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل يا خارج از كشور درچارچوب فعاليت هاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
16- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمان هاي كارفرمايي زیربط مشمول قانون و انعقاد پيمان هاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري .

ماده 4 – وظایف اختصاصی انجمن صنفی:
1- حمایت ، سامان دهی و نظارت بر روابط صنفی اعضاء و اتخاذ تدابیر لازم جهت بهره مندی از ظرفیت های یکدیگر
2-جذب حمایتهای دولتی در حوزه های مختلف جهت بهره وری مضاعف تولیدات داخلی
3- مشارکت درتدوین استاندارد های لازم جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی با همکاری مؤسسات ذیربط
4- برگزاری سمینار و دوره های آموزشی و برپائی نمایشگاه داخلی و خارجی
5- تهیه طرح های لازم برای تحصیل سرمایه جهت انجام امور مرتبط با فعالیت اعضاء

فصل دوم
شرايط عضويت ، تعليق ، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي
ماده 5 – شرايط عضويت :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:
1-  تابعیت ایران
2- شاغل در حرفه يا صنعت فولاد و صنایع وابسته  در حوزه  فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك معتبر شامل جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری و پروانه کسب
3- ارايه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون کار.
4- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.
5- پرداخت وروديه و هم چنین حق عضويت به طورمرتب.
تبصره 1- کلیه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي ، مجبور يا از قبول عضويت در آن منع نمود.
تبصره 2- شکایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دليل عدم احراز شرایط عضویت توسط هیئت مدیره و یا تعلیق عضویت اعضاء توسط بازرس / بازرسان در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.
تبصره 3 – در صورتیکه هر یک از اعضاءشرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است. 

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :
1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 8 اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي) .
2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه، توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (بااعلام هيأت مديره انجمن صنفي) .
3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.
4- آراء قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.
5- تغيير شغل يا صنعت  و عدم فعاليت بيش از شش ماه در حرفه يا صنعت مربوط

تبصره– در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درمي آيد وتا رفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ، حق راي نخواهد داشت .

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي :
الف – وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي تعيين می گردد.
ب - حق عضويت ساليانه كه مبلغ آن و نحوه پرداخت آن توسط مجمع عمومي عادي تعيين مي گردد .
ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در  حد توانایی و به اختیار کمک دهنده.
تبصره 1- قبول و دريافت كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است  به اطلاع کتبی به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی.
تبصره 2- انجمن صنفي داراي حداقل 3 دفتر با عنوان هاي دفتر عضويت ، دفتر امور مالي و دفتر صورتجلسات هیئت مدیره می باشد.

ماده 8- كليه اعضا بايد با توجه به ماده7 حق عضویت خود را مرتبا به خزانه دار پرداخت و یا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.
تبصره 1- دریافت و جمع آوری حق عضویت و سایر منابع مالی باید به موجب قبض های چاپی شماره دار باشد و به امضاء رئیس هیئت مدیره و خزانه دار انجمن برسد.
تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.
تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.  

ماده 9 -  چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون دليل موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود و چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکور درانجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .
تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود .

فصل سوم
اركان انجمن صنفي
ماده 10- اركان انجمن صنفي عبارت است از :
1- مجمع عمومي
2- هيأت مديره
3- بازرس يا بازرسان
الف - مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن:
ماده 11 – مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است؛ از اجتماع  اعضاء حقيقي و  نمایندگان اعضاي حقوقي ، به دو  صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.
تبصره 1 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله دعوتنامه كتبي ، الکترونیکی و ا نتشارآگهی در روزنامه ای که در آن روز ، ساعت ، مکان تشکیل  و دستور جلسه به طور روشن قيد شده باشد اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضاء تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، مي بايستي حداقل 20 روز کاری و حداكثر چهل و پنج روز فاصله باشد.
تبصره 2 – دعوت مجامع عمومي به تصویب هیات مدیره خواهد بود و در صورت استنکاف هیات مدیره ، بازرس یا بازرسان می توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نمایند.هم چنین در صورت خود داری بازرس یا بازرسان، حداقل یک چهارم اعضاء می توانند مجمع عمومی را دعوت نمایند.
تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل بیست روز پيش از تشكيل بدون احتساب ايام تعطيل ، طی دعوت نامه كتبي به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي اعلام  نمايند.
تبصره 4 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد ؛ به طور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد.
تبصره 5- هر یک از اعضاء مجمع عمومی می تواند وکالت یکی دیگر از اعضا.ئ را بر عهده گیرد.
ماده 12- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور حداقل نصف به اضافه ي يك اعضاء رسميت
مي يابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت.

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي  در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك چهارم اعضاء به طور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود.
تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آراء حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود.
ماده 13 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :
1- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن صنفي .
2- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي .
3- ارايه رهنمود و تصويب سياست هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .
4- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضاء درخصوص دعوت به مجمع عمومي و ساير موارد .
5- بررسي و تصويب يا رد تقـاضاي متـقاضيان عـضويت در انجمن صنـفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييـد نشده باشد .
6- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه ، عضويت آنان در انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه ).
7- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمان هاي دسته جمعي براي استيفاي حقوق و خواسته هاي قانوني اعضا.
8- ايجاد كميته ها و همكاري براي تأسيس و تقويت شرکت هاي تعاوني و ساير مراکز مرتبط.
9- انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.
10- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضاء و یا تغییرآن.


ماده 14 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15، با حضور دست كم نصف به اضافه یک اعضا تشكيل خواهد شد . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل یک سوم اعضاء رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم ، با اكثريت دوسوم آراء اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از:
1- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .
2- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه .
تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد به طور مشخص وکتبا حداقل  بیست روز قبل از برگزاري مجمع به اطلاع کلیه اعضاء و اداره کل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي آذربایجان شرقی برسد.

ماده 16- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجامع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيئت مديره، بلافاصله هيأت رئيسه مجامع عمومي مركب از دست کم يك رئيس ، يك نايب رئيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و اداره ي جلسه را بر عهده خواهند گرفت .  چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي عادی باشد ؛ دو نفر ديگر به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند.
تبصره1- اعضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي عادی وهيأت نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت  درهيأت مديره و بازرسان باشند ( مگردرصورت نظرمثبت سه چهارم حاضران درمجمع عمومی ویا زمانی که انجمن دارای کمتر از 20 عضوباشد).
تبصره2- برگزار كنندگان مجامع عمومي موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند .
تبصره3- هيات رئيسه و هيأت نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره ،بازرسان اصلي و علي البدل را در صورت جلسه مجمع عمومي تعيين نمايند.
تبصره 4- هرگاه در مجامع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات رئيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسه بعدي را كه حداكثر از سه هفته بيشتر نباشد ؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل ، در مرحله بعدي ،  مجامع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادی با ذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت رئيسه و هيات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند .
تبصره - چنانچه اعتراض يا اعتراض هاي رسيده وارد باشد ، هيأت رييسه و هيات نظارت ، ابطال مجمع عمومی یا تصمیم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن ، اقدام خواهد شد .
ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 18- تعداد اعضای هیأت مدیره 5 نفر عضو اصلی و2 نفر عضو علی البدل بوده که ازبین کاندیداهای واجد شرایط ، با رأی کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی ،برای مدت 3 سال انتخاب می شوندو انتخاب  مجدد آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است.

ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ، ظرف يك هفته اولين جلسه خود راتشكيل و از بين خود ، رئيس ، نايب رئيس ، خزانه دار و از بين اعضاي اصلي  هيأت مديره يا خارج از آن دبير را انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور( رییس ، خزانه دار و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره ) را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشریفات ثبت ، ، به اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تسلیم نمايد.

ماده 20- جلسات عادي هيأت مديره هر  ماه  يك بار تشكيل و با حضوراكثريت  اعضا
رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي  حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت ، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا يك سوم اعضاي هيأت مديره به طور فوق العاده تشكيل مي گردد .
تبصره 1- برنامه زمانی و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیئت مدیره در اولین جلسه هیئت مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره 2- خدمات هيأت مديره افتخاري است .(مگر اینکه مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند)
تبصره 3- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه دليل موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده 21- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي عادی در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و دريافت گواهينامه ثبت وسايرمدارك شناسايي  انجمن، به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن ، در یکی از بانك هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفي را در آن واريز نمايد.

ماده 22 – کلیه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير و با مهر انجمن و كليه اسناد مالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند ؛ با امضاء مشترك صاحبان امضاء مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 23 - در صورت استعفا ، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به اداره کل تعاون کارو رفاه اجتماعی اعلام  نمايد .
تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می گردد.
تبصره 2- درصورت استعفا، فوت ، از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي فوق العاده ، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. حداکثرظرف مدت 2ماه بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی وتجدید انتخابات اخطار میدهند . يك سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را براي انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف شش ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد ، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به اطلاع اداره کل تعاون ، كارو رفاه اجتماعي آذربایجان شرقی برساند .
تبصره 3 – در صورت استعفا یا سلب عضویت هر کدام از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان که منجر به تجدید انتخابات هیئت مدیره و بازرسان شود ، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی تواند کاندیدا شود.

ماده 24 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي عادی به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را به عمل آورد .
تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ي  ماموریت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسئول حفظ كليه دارائي ها و اموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده 25 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :
1- تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن صنفی ( دفاتر مالی – عضویت و صورت جلسات هیئت مدیره )
2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .
3- دعوت مجامع عمومي درموعدمقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.
4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .
5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.
6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.
7- انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذي صلاح براي موارد خاص و معين.
8- بررسي وضعيت مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .
9- همكاري براي تاسيس و تقويت شركت هاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .
10- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع و مجامع داخلی و بين المللي درحدود مقررات اين اساسنامه .
11- اتخاذ تصميم در مورد پيمان هاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آئين نامه هاي داخلي .
12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .
13- تعيين و اعزام نمايندگاني براي شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت قوانين و مقررات .
14- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم ) از قبيل كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني ،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها .
15-اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن های صنفی دیگر به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانون های مذکور.

ماده 26 – وظایف رییس  هيأت مديره :
1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره براي تشكيل مرتب جلسه.
2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .
3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، براي اجرا و پي گيري آن .
4- امضاي كليه قرار دادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسئولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.
5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .
6- امضای کارت های عضویت اعضاء به اتفاق خزانه دار انجمن .
7- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده رئيس قرار دارد.
تبصره 1- قسمتي از وظايف رئيس هئيت مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.
تبصره 2- در غیاب رییس هیئت مدیره ، نایب رییس انجام وظایف بندهای 1 و 2 و 3 را به عهده خواهد داشت.

ماده 27 -  هیئت مدیره نسبت به استخدام دبیر از بین اعضای اصلی هیئت مدیره یا خارج از آن اقدام می نماید با پایان اعتبار هیئت مدیره رابطه استخدامی دبیر با انجمن نیز ملغی می شود .
تبصره -  دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسئوليت مستقيم دبير انجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد رئيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند .

ماده 28 – وظايف و اختيارات دبير :
دبیر در صورت تفویض از طرف هیئت مدیره ، دارای وظایف به شرح ذیل خواهد بود:
1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضاء و دفاتر انجمن صنفي .
2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي .
3- امضاي اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار.
4- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضای كارت هاي عضويت به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی .
5- تهيه دفاتر « عضويت » و « امور مالي » با نظر اداره کل تعاون،  كار و رفاه اجتماعي استان و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .
6- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود قوانين و مقررات .
7- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير قوانين و مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسئولان و اعضاي انجمن صنفي .
8- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.
9- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسئولان مربوط.
10- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.
تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسئول هستند .

ماده 29- وظايف واختيارات خزانه دار :
خزانه دار مسئول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :
1- امضاي کلیه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رئيس هيأت مديره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.
2- اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب هاي انجمن صنفي .
3- رسيدگي بر صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافت ها و پرداخت ها و تاييد و امضاي صورت حساب هاي مربوط .
4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا به اتفاق رئيس هيأت مديره يا دبير .
5- نظارت برخريد ، فروش، اجاره و هر نوع عمل فعاليت و مسؤوليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي و صحت معاملات انجمن صنفي .
6- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي .
7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره براي ارايه به مجمع عمومي .
تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، زمینه لازم برای گزارش عملکرد مالي انجــمن صنفي جهت ارايه به مجمع عمومي تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیئت مدیره رونوشت آن را در اختيار بازرسان انجمن قرار دهد .
تبصره2- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرسان ،كليه دفاتر و اسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد .
ج – بازرس يا بازرسان ، حدود وظايف و اختيارات آنان

ماده 30 – تعداد اعضای اصلی وعلی البدل بازرسان انجمن صنفي ، یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل بوده كه با راي کتبی مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت يك سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.
تبصره- در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.
ماده 31- وظايف و اختيارات بازرسان :
1- نظارت بر کلیه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در همه ي امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده .
2- رسيدگي و نظارت بر دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.
3- پي گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد ).
4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي براي ارايه به مجمع عمومي .
5-    اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه .
6- شرکت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق راي .
تبصره- بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن صنفي را رسيدگي و نظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم نمايند . همچنين بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را مکتوب نموده تا در مواقع نیاز به مجمع عمومی (گزارش  سالانه ) یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه نمايند .

فصل چهارم
ساير مقررات
ماده 32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره ، هيات داوري و بازرسان بايستي داراي شرايط زير باشند :
1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
2-التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني .
4- نداشتن محکومیت قطعی کیفری موثر.
5- عدم اشتهار به فساد اخلاقی
6- عدم اعتياد به مواد مخدر.
7- حداقل .......2........ سال سابقه عضويت انجمن صنفي مربوط، منتهي به زمان كانديداتوري و ادامه عضويت.
تبصره - كانديداهاي اولين دوره هيأت مديره و بازرسان از شرط مقرر در بند 7 معاف هستند.    

ماده 33 – در اجراي ماده 18 آئين نامه انجمن هاي صنفي و کانون هاي مربوط ، به منظور نظارت بر انتخابات ، ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهای کارگری و کارفرمایی واریز خواهد شد.

ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد. به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را براي حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد این اساسنامه ومقررات مربوط  اقدام می شود . هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل مي گردد .
ماده 35- مسئولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك، دفاتر و اسناد مورد درخواست اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان را براي بررسي در محل انجمن يا خارج از آن ، دراختیار آن اداره قرار دهند.
ماده 36- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد :
1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.
2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم  تجديد انتخابات آن.
3- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.
تبصره 1-  انحلال انجمن ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.
تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاه منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب سه يا پنج نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به اداره کل تعاون كار ورفاه اجتماعي اعلام نمايد .
تبصره 3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و برگزاري مجمع عمومي فوق العاده امكان پذير نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان ورييس هيات مديره با نظارت اداره کل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اين وظيفه را به عهده خواهند داشت که درصورت عدم وجود، هيأت تسويه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن صنفي ، با نظارت اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان تشكيل گردد.

ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره ي اعتبار هيات مديره ، نسبت به برگزاري مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ؛ بازرس یا بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) ، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن را به اداره کل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان و در صورت دارا بودن عضويت كانون ، به كانون ذيربط نيز اعلام نمايند .

ماده 38- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه با هماهنگي و راهنمايي اداره کل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان به همه ي حساب هاي انجمن رسيدگي نموده، ليست كاملي از كليه دارائي هاي انجمن صنفي شامل  اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن را تهيه نموده، دارائي انجمن را پس از تصفيه همه حساب هـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي را در صورت مازاد با نظارت اداره کل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان در اختيار مراکز اصلح خیریه استان قرار دهند .

ماده 39- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ، تابع نظر اداره کل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان مي باشد .

ماده 40 - هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت و ثبت اداره کل  تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان قابل اجرا مي باشد.

ماده 41- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .
اين اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و43   تبصره در تاريخ 1392/06/20  با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس انجمن صنفي كارفرمايي تولید کنندگان فولاد و صنایع وابسته استان آذربایجان شرقی رسيد .

محل امضاي اعضاي هيأت رئيسه مجمع :

 

رديف

سمت

نام و نام خانوادگي

محل امضاء

1

رئيس مجمع

 

 

 

2

نايب رئيس مجمع

 

 

 

3

منشي مجمع