شرح وظایف کمیته های تخصصی انجمن


به دنبال مصوبه هیئت مدیره مبنی برتشکیل کمیته های تخصصی ، دبیرخانه انجمن شرح وظایف کمیته های فوق را به شرح ذیل اعلام می دارد :

    کمیته مشاوره فنی :
 • تلاش درجهت ارتقای کیفیت تولید وبهره وری شرکت های عضو
 • مشارکت درتدوین واجرای استانداردهای مورد نیاز صنعت فولاد
 • برگزاری دوره های آموزشی وانجام فعالیت های پژوهشی ، علمی و صنعتی ونیز برگزاری میزگردها وهمایش های تخصصی
 • برقراری ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی وآموزشی بین محققان وسایر متخصصین درزمینه فولاد
 • ترغیب ، تشویق وحمایت ازپژوهشگران ، صنعتگران ودانشجویان درپیشبرد فعالیتهای علمی
 • شناسایی وجذب اشخاص نخبه در رشته های مربوط به آهن و فولاد و همکاری با آنها در جهت اهداف انجمن
 • ارائه خدمات تخصصی به متقاضیان عضو یا غیر عضو

     کمیته روابط عمومی
 • برقراری ارتباط و تعامل با انجمن های صنفی فعال استان
 • ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای رسمی مرتبط با وظایف انجمن
 • همکاری با سایر کمیته های انجمن در برقراری ارتباط های صنفی و تخصصی
 • تهیه مطالب و کمک به تقویت و ارتقاء سایت رسمی انجمن
 • تهیه ، تدوین و انتشار نشریات و مجموعه های علمی ، آموزشی و ارتباط با رسانه های جمعی
 • اطلاع رسانی تشکیل جلسات هیات مدیره ، مجمع عمومی ، قرارملاقات ها و بازدیدها و ... به اعضاء

    کمیته سرمایه گذاری
 • تلاش درجهت تسهیل ساز و کارهای کسب و کار و ایجاد بستر مناسب فعالیت برای اعضای انجمن
 • ارائه مشاوره به فعالان و سرمایه گذاران در زمینه موضوع فعالیت انجمن  خصوصاً درمرحله مطالعاتی طرح
 • جذب حمایت های دولتی در حوزه های مختلف جهت تقویت تولیدات داخلی
 • تلاش درجهت ایجاد زمینه مساعد جهت صادرات تولید و خدمات اعضاء
 • تهیه طرح های لازم برای تحصیل سرمایه جهت انجام امور مرتبط با فعالیت اعضاء
 • شناسایی مزایدات و مناقصات بخش دولتی و خصوصی و اطلاع رسانی به اعضاء
 • جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم

    کمیته آمار واطلاعات
 • جمع آوری و تحلیل شاخص های آماری در ارتباط با صنعت فولاد
 • تهیه بانک اطلاعاتی اعضاء انجمن و سایر اطلاعات و آمار ملی و استانی مورد نیاز
 • جمع آوری اطلاعات درخصوص نیازها و اولویت های اعضا
 • کسب اطلاعات از آخرین دستاوردهای علمی و صنعتی و ارائه آنها به اعضاء